Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby prijala v roku 2016 Plán nulovej tolerancie korupcie a Etický kódex, ktoré vyplývajú z princípov Global Compact1. Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby je 100% dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, preto vyžaduje od svojich zamestnancov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných činností. Rovnaké požiadavky kladie aj na všetky ostatné fyzické a právnické osoby s akýmkoľvek právnym alebo iným vzťahom k spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby. V súlade s desiatym princípom iniciatívy Global Compact, podľa ktorého sa “podniky a firmy usilujú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme, vrátane vydierania a úplatkárstva“, sa spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby angažuje v boji proti korupcii v súlade s iniciatívou PACI2 aplikovaním kriterií transparentnosti odporúčaných organizáciou Transparency International. 


 1 Program podporovaný OSN od júla 2000 na základe priamej iniciatívy Generálneho sekretára OSN s cieľom zaangažovať svet podnikania do novej formy spolupráce so Spojenými národmi prostredníctvom prijatia desiatich univerzálnych princípov v oblasti ľudských práv, ochrany práce a ochrany životného prostredia www.unglobalcompact.org.
Iniciatíva sponzorovaná Svetovým ekonomickým fórom pod názvom Partnerstvo proti korupcii – Partnering Against Corruption Initiative, zo strany asi 60 medzinárodných spoločností aktívnych v oblasti energie, výstavby a ťažobného priemyslu.