{"list":"\n \"\"\n
\n

V\u00fdhody garantovan\u00fdch energetick\u00fdch slu\u017eieb v priemysle<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 spolo\u010dnosti historicky profitovali z globaliz\u00e1cie v\u010faka n\u00edzkym person\u00e1lnym a da\u0148ov\u00fdm n\u00e1kladom. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

SE Predaj men\u00ed svoj obchodn\u00fd n\u00e1zov<\/h2>\n \t\t

SE Predaj je na trhu u\u017e takmer 10 rokov a s d\u00f4razom na vysok\u00fa kvalitu slu\u017eieb, inov\u00e1cie a otvoren\u00fd pr\u00edstup si z\u00edskala tis\u00edce spokojn\u00fdch z\u00e1kazn\u00edkov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

N\u00edzke rozpo\u010dty miest a obc\u00ed u\u017e nie s\u00fa prek\u00e1\u017ekou pri moderniz\u00e1cii verejn\u00fdch budov <\/h2>\n \t\t

Ka\u017ed\u00fd z\u00e1stupca mesta \u010di obce by priv\u00edtal skvalitnenie \u017eivota obyvate\u013eov obnoven\u00edm \u0161k\u00f4lky, \u0161koly, obecn\u00e9ho \u00faradu alebo inej verejnej budovy. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch na vykurovanie vyu\u017e\u00edvaj\u00fa aj obnovite\u013en\u00e9 zdroje<\/h2>\n \t\t

SE predaj, dc\u00e9ra Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed, navrhla ekologick\u00e9 vykurovanie pre polyfunk\u010dn\u00fd apartm\u00e1nov\u00fd dom PRIMO TATRY v Starom Smokovci.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

K\u00fapele Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy zn\u00ed\u017eili spotrebu elektriny o polovicu<\/h2>\n \t\t

Nov\u00e9 rie\u0161enie od SE Predaj postaven\u00e9 na LED technol\u00f3gii zlep\u0161ilo vidite\u013enos\u0165 a bezpe\u010dnos\u0165, ale najm\u00e4 zn\u00ed\u017eilo spotrebu elektriny a\u017e o 50 %.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najlep\u0161ie energetick\u00e9 rie\u0161enie pre N\u00e1rodn\u00fd futbalov\u00fd \u0161tadi\u00f3n<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u2013 energetick\u00e9 slu\u017eby, s.r.o., vyhrali s\u00fa\u0165a\u017e a N\u00e1rodn\u00e9mu futbalov\u00e9mu \u0161tadi\u00f3nu bud\u00fa 20 rokov dod\u00e1va\u0165 teplo, chlad a elektrinu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Anna Parku zabezpe\u010dujeme vykurovanie, chladenie a dod\u00e1va\u0165 budeme aj teplo<\/h2>\n \t\t

Ekologickos\u0165 projektu je na prvom mieste, preto je vykurovanie a chladenie rie\u0161en\u00e9 tepeln\u00fdmi \u010derpadlami voda\/voda. <\/p>\n <\/div>\n