Znížili sme ceny až o 20%!

02/12/2016
Znížili sme ceny až o 20%!
Nový cenník pre domácnosti 2017. Ceny silovej elektriny pre domácnosti sme oproti roku 2016 znížili až o 20%.

Pozrite si náš nový cenník pre domácnosti na rok 2017.

Čím väčšiu spotrebu elektriny máte, tým vyššia bude vaša úspora. Ak máte malú domácnosť a elektrinu používate iba na svietenie, pozeranie televízora a na zapojenie chladničky, vaša konečná úspora je možno iba niekoľko eur. Poviete si, načo meniť dodávateľa energií kvôli pár eurám?

Lenže, zmena vás nestojí čas ani peniaze ušetrené eurá viete určite využiť lepšie – ísť na dobrý obed či večeru alebo si urobiť výlet s rodinou. A za pár rokov sa vám táto suma pekne nazbiera. Načo platiť viac, keď nemusíte?!

Proces zmeny dodávateľa je naozaj veľmi jednoduchý, stačí iba podpísať 3 dokumenty a zaslať nám ich. Všetko vybavíme za vás.

CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI OD 1. JANUÁRA 2017

1. DD1-D1 jednopásmová sadzba 

Položky sadzby bez DPH s DPH
Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac) 0,85 1,02
Platby za dodanú elektrinu ( €/kWh) 0,03540 0,04248

Sadzba DD1 je jednopásmová sadzba určená pre odberateľa elektriny bez rozlíšenia pásma platnosti nízkej tarify a pásma platnosti vysokej tarify. Sadzba nahrádza doterajšie sadzby DD1 a DD2. 

2. DD2-D2 dvojpásmová sadzba

Položky sadzby bez DPH s DPH
Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac) 0,85 1,02
Platby za dodanú elektrinu (€/kWh) vo vysokej tarife(VT) 0,04100 0,04920
Platby za dodanú elektrinu (€/kWh) v nízkej tarife (NT) 0,02500 0,03000 

Sadzba DD2 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje najmenej 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní najmenej 3 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Sadzba nahrádza doterajšie sadzby DD3 a DD4.

3. DD3-D3 dvojpásmová sadzba pre priamo výhrevné elektrické vykurovanie a tepelné čerpadlá

Položky sadzby bez DPH s DPH
Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac) 0,85 1,02
Platby za dodanú elektrinu (€/kWh) vo vysokej tarife(VT) 0,05500 0,06600
Platby za dodanú elektrinu (€/kWh) v nízkej tarife (NT) 0,02700 0,03240

Sadzba DD3 je dvojpásmová sadzba pre priamo výhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje najmenej 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; táto sadzba je určená aj pre tepelné čerpadlá. Sadzba nahrádza doterajšie sadzby DD5 a DD6.

4A. DD9-D9 trojpásmová sadzba pre inteligentné meracie systémy

Položky sadzby bez DPH s DPH
Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac) 0,85 1,02
Platby za dodanú elektrinu  (€/kWh) v pásme 1 0,03540 0,04248
Platby za dodanú elektrinu  (€/kWh) v pásme 2 0,03540 0,04248
Platby za dodanú elektrinu  (€/kWh) v pásme 3 0,03540 0,04248

Novozavedená sadzba DD9 je trojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí majú nainštalované inteligentné meracie systémy. Pásmo 1 sa poskytuje v čase 0:00 – 8:00 h, pásmo 2 sa poskytuje v čase 8:00 – 20:00 h, pásmo 3 sa poskytuje v čase 20:00 – 0:00 h každý deň.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY – DOMÁCNOSTI DODÁVATEĽA SE PREDAJ S.R.O.
PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2017 DO 31. DECEMBRA 2017

 1. Sadzby a podmienky regulovanej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 a sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny, ktorú vykonáva spoločnosť SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 44 553 412, (ďalej len „dodávateľ elektriny“).
 2. Zraniteľným odberateľom elektriny sa rozumie podľa § 28 ods. 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 260/2016 Z. z.“) odberateľ elektriny v domácnosti alebo malý podnik, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny a ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 3. Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.
 4. Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto zraniteľného odberateľa elektriny pripojené.
 5. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa elektriny, do ktorého je dodávka elektriny meraná jedným meracím zariadením.
 6. Sadzby za dodávku elektriny určené týmto cenníkom v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
 7. Sadzba za dodávku elektriny je zložená z dvoch častí:
  1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  2. z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
 8. Sadzby za dodávku elektriny určené týmto cenníkom nezahŕňajú tarifu:
  1. za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose,
  2. za straty pri distribúcii elektriny,
  3. za systémové služby,
  4. za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
  5. za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
  6. za výrobu elektriny z domáceho uhlia,
  7. za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
  8. ostatné poplatky a položky,ktoré dodávateľ elektriny fakturuje zraniteľnému odberateľovi elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny pre každé odberné miesto osobitne v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.
 9. Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise.
 10. Pridelenie sadzby dodávateľa elektriny za dodávku elektriny je podmienené pridelením zodpovedajúcej sadzby za distribúciu elektriny zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre dotknuté odberné miesto. V prípade ak nie je možné prideliť sadzbu za dodávku elektriny podľa zodpovedajúcej tarify za distribúciu zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, má dodávateľ elektriny právo prideliť najbližšiu zodpovedajúcu sadzbu za dodávku elektriny.
 11. Odberateľovi elektriny, ktorý má nainštalovaný inteligentný merací systém a zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy pridelenú jednopásmovú sadzbu za distribúciu elektriny pre odberateľa elektriny s inštalovaným inteligentným meracím systémom, dodávateľ elektriny priradí príslušnú trojpásmovú sadzbu za dodávku elektriny DD9. V prípade, že odberateľ elektriny požiada dodávateľa elektriny o pridelenie jednopásmovej sadzby a spĺňa podmienky uvedené v tomto bode, je možné po vzájomnej dohode prideliť jednopásmovú sadzbu DD1. Toto ustanovenie sa netýka odberateľov, ktorí majú zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy pridelenú dvojpásmovú sadzbu. Takýto odberateľ môže požiadať dodávateľ elektriny o pridelenie jednej zo sadzieb DD2 a DD3.
 12. Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify, doba platnosti nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je určená na základe podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
 13. Informácie o šírení signálov HDO a o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 14. Dohodnutá výška preddavkových platieb zohľadňuje skutočný odber elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie v prípade nového odberateľa elektriny. Dodávateľ elektriny môže zvýšiť preddavkové platby pre odberateľa elektriny a ich odberné miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v sadzbách podľa bodu 7. alebo tarifách a poplatkoch podľa bodu 8. tohto cenníka a podľa ostatných príslušných rozhodnutí úradu, ako aj pri nedoplatku za vyúčtovaciu faktúru.
 15. Pri uzatváraní novej zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo novej zmluvy o dodávke elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe plánovaného odberu elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie, t. j. na základe hodnoty inštalovaného výkonu spotrebičov, predpokladaného odberu a dohodnutej sadzby, minimálne však vo výške súčtu mesačných platieb za odberné miesto v príslušnom fakturačnom období.
 16. Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný platiť preddavkové platby podľa bodu 14. alebo podľa bodu 15. mesačne, ak sa vzhľadom na charakter odberu nedohodne s dodávateľom elektriny inak. V prípade zmien rozhodnutí úradu podľa bodu 8. bude dodávateľ elektriny aplikovať príslušné tarify a poplatky podľa platného a účinného cenového rozhodnutia úradu a relevantných platných a účinných právnych predpisov počnúc dátumom nadobudnutia účinnosti.
 17. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 (v prestupnom roku 1/366) súčtu dvanástich mesačných platieb.
 18. Zraniteľný odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odsekov 24 až 26.
 19. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného odberateľa elektriny na tom istom odbernom mieste môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
 20. Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu neuhradenia preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry za odobratú elektrinu sa vykoná, ak:
  1. nedôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny a vtedy bude mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
  2. dôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny a vtedy bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.
 21. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s:
  1. prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
  2. výmenou meracieho zariadenia nevyvolané zraniteľným odberateľom elektriny,
  3. overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená zraniteľným odberateľom elektriny,
  4. uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
  5. vykonaním úkonov potrebných pri zmene dodávateľa elektriny.
 22. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
 23. Odpočtom určeného meradla sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe ktorého dodávateľ elektriny vykoná vyúčtovanie platieb súvisiacich:
  1. s dodávkou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má s odberateľom uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny,
  2. s dodávkou a distribúciou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má s odberateľom uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.
   Odpočet určených meradiel sa vykonáva na konci fakturačného obdobia.
 24. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
 25. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa zraniteľný odberateľ elektriny podmienky podľa tohto cenníka.
 26. Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti na zmenu distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti žiadosť zamietne.
 27. Odberateľom elektriny v domácnosti podľa § 3 písm. b) bodu 9 zákona č. 251/2012 Z.
 28. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) je fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti.
 29. Pôvodné sadzby za dodávku elektriny platné do 31. 12. 2016 nahrádzajú pre odberateľov elektriny v domácnosti sadzby za dodávku elektriny platné od 01. 01. 2017 nasledovne:
Sadzba za dodávku elektriny do 31. 12. 2016 Sadzba za dodávku elektriny od 01. 01. 2017
DD1, DD2 DD1
DD3, DD4 DD2
DD5, DD6 DD3
- DD9
 1. Dodávka elektriny pre odberateľov v domácnosti na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny sa považuje za univerzálnu službu podľa § 2 písm. a) bodu 14. zákona o energetike.
 2. Pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené len jedno odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1. V prípade podnikania na odbernom mieste odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie.