Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby je jedným zo zakladajúcich členov Združenia dodávateľov elektriny, ktorého poslaním je chrániť práva a záujmy svojich členov – dodávateľov elektriny koncovým zákazníkom na území SR – a podporovať rozvoj konkurenčného prostredia.

Cieľom združenia je vyrokovať so všetkými účastníkmi trhu s elektrinou podmienky, ktoré umožnia dodávateľom čo najlepšie plniť služby súvisiace s dodávkou elektriny podľa potrieb odberateľov.

Združenie sa usiluje o odstránenie rôznych deformácií trhu s elektrinou súvisiacich s nekalou súťažou, klamlivou reklamou, nekvalifikovaným podomovým predajom, či zneužívaním dominantného prostredia na trhu.

Členovia ZDE sa okrem iného zaviazali dodržiavať konať čestne a poctivo, poskytovať pravdivé, úplné a aktuálne informácie, nepoužívať žiadne nekalé praktiky podnikania a dodržiavať zásady poctivej hospodárskej súťaže.