Legislatíva – Lokálny zdroj

Legislatíva – Lokálny zdroj

Zákon 309/2018 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019

§ 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji

  1. Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.
  2. Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na
   1. bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji,
   2. bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy,
   3. prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa § 4 ods. 1 písm. a).
  3. Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí
   1. mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj,
   2. spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
   3. doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
  4. Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo lokálnym zdrojom.
  5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť mesiacov od jeho vydania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
  6. Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj pripojený, zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy.
  7. Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.
  8. Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať
   1. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
   2. miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
   3. miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,
   4. miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
   5. špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná.
  9. Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.
  10. Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá.
  11. Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti o vydanie potvrdenia u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
  12. Využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu najviac 10 % z celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách z dôvodu technických problémov lokálneho zdroja alebo odberného miesta sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy.11c)
  13. Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny,11d) môže predať elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja; maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja je najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.
  14. Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, nie je možné počas prevádzkovania lokálneho zdroja znížiť na hodnotu nižšiu ako inštalovaný výkon lokálneho zdroja.
  15. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch po sebe nasledujúcich švrťhodinách, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody. Ak nie je možné lokálny zdroj odpojiť od distribučnej sústavy bez toho, aby bola prerušená distribúcia elektriny do odberného miesta, alebo ak výrobca elektriny neumožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odpojiť lokálny zdroj od

distribučnej sústavy, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy a prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta.

 1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť pracovných dní pred odpojením lokálneho zdroja alebo prerušením distribúcie elektriny podľa odseku 15 dôvod, pre ktorý sa lokálny zdroj odpojí od distribučnej sústavy.
 2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy do piatich pracovných dní odo dňa, keď výrobca elektriny preukázal prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že vykonal opatrenia zabraňujúce prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13.
 3. Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.
 4. Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
„11c) § 46a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
11d) § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

 

Výroba elektriny v lokálnom zdroji
Kompletný právny predpis

Scroll to Top