Vieme, že každé podnikanie je iné, a preto sme pre vás pripravili viacero biznis modelov a zmluvných alternatív

Naše technologické riešenia sú navrhnuté tak, aby dosahovali čo najlepšiu návratnosť investície klienta. Berieme do úvahy celkové náklady vlastníctva (TCO – Total Cost of Ownership), ktoré zahŕňajú počiatočnú investíciu, prevádzkové náklady a v prípade potreby aj finančné náklady riešenia.
Aj v prípade, že si nemôžete dovoliť žiadnu vstupnú investíciu, existuje riešenie, ako realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vášho podniku aj bez potrebného vstupného kapitálu. V takomto prípade môžete využiť EPC model.

EPC – Energy Performance Contracting
(Garantované energetické služby)

Na začiatku projektu zistíme vaše náklady na energie, prevádzku a údržbu. Následne navrhneme technologický systém, ktorý vygeneruje úsporu energie a zníži prevádzkové náklady. Tieto úspory sú monitorované počas celého projektu a sú zmluvne garantované. Financovanie riešenia a dĺžka trvania zmluvy sa dohodnú vopred. Systém je vo vlastníctve klienta (amortizácia, daňové výhody) a je vhodný aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť žiadnu vstupnú investíciu.

Výhody

  • Žiadna vstupná investícia
  • Nová technológia sa spláca z úspor z nákladov za energie
  • Výstavba na kľúč
  • Prevádzka a údržba počas celej doby trvania zmluvy
  • Úspory sú zmluvne garantované – ak nedosiahnete vopred stanovenú úsporu, zaplatíme vám pokutu v dopredu stanovenej výške

Jedno technické riešenie a veľa zmluvných alternatív pre vaše potreby

Predaj na splátky

Biznis model je rovnaký ako EPC model, úspory však nie sú zmluvne garantované. Na druhej strane je splátka zvyčajne nižšia, keďže nie je potrebné investovať do zariadení na kontrolu úspory. Tento model je vhodný pre riešenia, kde je výška potrebnej investície nízka až stredne vysoká. Financovanie je riešené splátkovým kalendárom a systém je plne vo vlastníctve klienta (amortizácia, daňové výhody).

Zmluva o dodávke komodít – predaj média

V tomto modeli znáša investičné a prevádzkové riziká spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby. Na rozdiel od predchádzajúcich modelov je vlastníkom riešenia spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby a klientovi predáva iba danú komoditu za dohodnutú cenu (€/jednotka). Najväčšou výhodou sú nulové investičné náklady (CAPEX) a prevádzkové nákady (OPEX) podľa reálnej spotreby. Typickým príkladom je predaj tepla alebo predaj chladu za dohodnutú cenu (€/MWh).

Operatívny leasing/prenájom

Náklady na prenájom sa v tomto modeli neúčtujú ako kapitálové náklady (CAPEX), ale ako náklady za službu, čiže spadajú pod prevádzkové náklady (OPEX). Vlastníkom technológie je po celé obdobie užívania spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby.

Výhodný balíček na elektrinu a plyn

Ak sa pri ktoromkoľvek biznis modeli rozhodnete počas obdobia jeho trvania odoberať elektrinu a/alebo plyn od spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, ponúkneme vám extra výhodnú cenu.