Kúpele Vyšné Ružbachy – Základy zodpovedného podnikania

Kúpele Vyšné Ružbachy – Základy zodpovedného podnikania

Autor článku

Dátum uverejnenia

Ekologické a efektívne riešenia zvyšujú konkurencieschopnosť a kvalitu slovenského kúpeľníctva. Z dosiahnutých úspor profitujú investori aj klienti.

Bez inovácií to nejde. Na tomto sa zhodne každý podnikateľ, ktorý podniká v konkurenčnom prostredí. Týka sa to firiem pôsobiacich v segmentoch business to business ako aj business to consumer. Ak chcú firmy – výrobcovia produktov či poskytovatelia služieb – zostať konkurencieschopné, neustálemu zdokonaľovaniu svojich produktov, služieb či procesov či prevádzok sa nevyhnú.  Za inovácie sa však neraz schováva optimalizácia, respektíve často krát tlak na bezhlavé znižovanie nákladov.

Aj tu však platí slovenské „dvakrát meraj a raz rež“. Nepremyslené znižovanie počtu zamestnancov či snaha nakupovať vstupy za čo najnižšie ceny vedie k rýchlym úsporám. No príliš často takáto optimalizácia vedie k dramatickému poklesu kvality produkcie či služieb. A raz odradený zákazník sa ťažko získava naspäť.

Nové možnosti

Premyslené znižovanie nákladov pritom ide ruka v ruke s vyššou konkurencieschopnosťou aj vyššou spokojnosťou zákazníkov. Optimalizácii však často krát stojí v ceste prevádzková slepota. Základom úspechu je nezávislý nadhľad  na kľúčové procesy a výrobné postupy, či  často zanedbávané, no nákladovo podstatné oblasti firmy, ako napríklad podniková energetika.

Práve v oblasti energetiky majú dnes firmy viacero možností ako rozumne šetriť nie na úkor kvality výroby či bezpečnosti prevádzky. Poskytovatelia komplexných energetických služieb hľadajú a nachádzajú relevantné úspory u svojich klientov. Patria sem relatívne rýchlo realizovateľné a návratné úspory v oblasti interiérového a exteriérového osvetlenia či optimalizácia vykurovania, chladenia a výroby stlačeného vzduchu. Energetickej efektívnosti sa začali venovať aj Slovenské elektrárne, a to prostredníctvom svojej  dcérskej spoločnosti SE Predaj, pôvodne založenej na predaj elektriny a plynu.

Komplexne a udržateľne

Akémukoľvek udržateľnému rozhodnutiu v oblasti výrobných či prevádzkových procesov musí predchádzať hĺbková analýza. Ak chceme niečo zmeniť, musíme vedieť, na čom sme. V správnom rozhodovaní tak firmám pomôže dôsledná analýza súčasného stavu, určenie hlavných energetických spotrebičov a možností ich optimalizácie, zváženie environmentálnych dopadov a dopadov na bezpečnosť práce a výroby, ako aj stotožnenie sa s želaným výsledkom optimalizačných opatrení.

Až po uprataní vo východiskách a definícii želaného stavu môže dôjsť k obstaraniu optimálneho riešenia. Moderná energetická služba pritom pokrýva všetky tieto aspekty optimalizačného procesu, vrátane realizácie, prevádzky, monitorovania, financovania či garancii úspor.

Modernizácia slovenského kúpeľníctva skrytá v energetike

Kúpele Vyšné Ružbachy ako prvé na Slovensku nasadili tepelné čerpadlá. Dnes svoju energetiku s pomocou SE Predaj výrazne modernizujú.

Kúpele Ružbachy disponujú geotermálnou vodou potrebnej výdatnosti o teplote 22℃ . Tepelné čerpadlá sú ideálna technológia, ktorá dokáže zúročiť potenciál odpadnej geotermálnej vody a s reálne nízkymi náladami vykurovať budovy a dohrievať bazény.  To bol jeden z hlavných dôvodov prečo Ružbachy ako prvé na Slovensku v 90-tych rokoch začali využívať tepelné čerpadlá značky OCHSNER na ohrev vody. Žiaľ v tom čase bola technológia ešte za svojim teoretickými možnosťami a účinnosti zariadení sa ani zďaleka nepribližovali parametrom súčasných tepelných čerpadiel. Čo viedlo k neskoršiemu odstaveniu tepelných čerpadiel a k využívaniu zemného plynu.

Slovenské elektrárne sa rozhodli spolu s technologickými partnermi a vedením kúpeľov na oživení myšlienky využitia odpadovej geotermálnej vody na energetické účely pomocou tepelných čerpadiel. Navrhli unikátny koncept, ktorý pozostáva z postupnej výmeny starých zdrojov, najčastejšie plynových kotlov, za tepelné čerpadlá.

Ako prvé bolo zrealizované vykurovanie apartmánových domov, známych ako Švajčiarske domy. Následne boli inštalované tepelné čerpadlá v Balneoterapii, kde sa nachádzali aj pôvodné tepelné čerpadlá.  Ako posledná etapa bude zrealizovaná vykurovanie Grand hotelu Strand spolu s bazénom.

I. etapa Švajčiarske domy (zrealizovaná)

Riešenie je navrhnuté aby zabezpečilo 80%-né  pokrytie spotreby tepla na vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) pre apartmánové domy pomocou tepelných čerpadiel. Zvyšok tepla zabezpečuje pôvodný plynový kotol, ktorý slúži ako záloha, prípadne špičkový zdroj. Riešenie je navrhnuté s komplexným systémom merania a regulácie, ktorý zabezpečuje riadenie výkonu zdroja, monitoruje a vyhodnocuje reálnu mieru využitia tepelného čerpadla a spotrebu elektrickej energie. Zákazník získava všetky prevádzkové parametre v online režime.

Systém pracuje efektívne, keďže teplota primárnej látky – geotermálnej vody je stabilná. Po vyhodnotení zimnej sezóny bolo priemerné COP (Coefiecient of Performance) pre tepelné čerpadlá na úrovni 3,9.  A priemerné COP strojovne po odčítaní spotreby všetkých obehových čerpadiel na úrovni 3,6. Z čoho vyplýva, že z jednej megawatthodiny elektrickej energie sme vyrobili 3,6 MWh tepla. Úspora primárnej energie tak predstavuje 70 percent. Vzhľadom na teplú zimu celú potrebu tepla pokryli tepelné čerpadlá.

II. etapa Balneoterapia (prebieha skúšobná prevádzka)

Najkomplikovanejšia časť projektu. Inštalácia dvoch tepelných čerpadiel s celkovým tepelným výkonom 500 kW. Teplo vyprodukované pomocou tepelného čerpadla je prioritne používané na prípravu TÚV, ohrev sedacieho bazéna, ohrev rehabilitačného bazéna a podľa možnosti na vykurovanie Balneoterapie v prechodom období. Tak ako v predchádzajúcom riešení sa pôvodná  plynová kotolňa využíva ako záložný a špičkový zdroj a zároveň slúži aj na vykurovanie Balneoterapie v zimnej prevádzke.

Súčasťou dodávky je komplexný systém merania a regulácie, ktorý zabezpečuje automatické riadenie výkonu zdroja, vyhodnocovanie poruchových stavov, monitoring prevádzkových parametrov (najmä účinnosti celkového systému ako aj jednotlivých tepelných čerpadiel), automatické riadenie množstva a teploty geotermálnej vody, automatické ukončenie napúšťania jednotlivých bazénov. Všetky množstvá spotrebovaného tepla sú merné pomocou ultrazvukových meračov.

III. etapa Grand hotel Strand  (v procese návrhu technického riešenia)

Projekt je v štádiu návrhu. Analyzujú sa spotreby energií za posledné obdobia, aby bolo možné navrhnúť najoptimálnejšie riešenie. Do úvahy pripadá tepelné čerpadlo s tepelným výkonom 300 kW, ktoré bude v zimnom a prechodom období zabezpečovať prípravu TÚV a ústredného kúrenia pre Grand hotel a ohrev bazénovej vody. V letnom období ohrev bazénovej vody vonkajších bazénov.

Hlavným dodávateľom projektu je SE Predaj s.r.o. – 100% dcéra Slovenských elektrární a.s. Projekty sú financované z prostriedkov SlovSEFF III. Financovanie udržateľnej energie vyvinuté Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top