Výhody garantovaných energetických služieb v priemysle

Výhody garantovaných energetických služieb v priemysle

Autor článku

Dátum uverejnenia

Slovenské spoločnosti historicky profitovali z globalizácie vďaka nízkym personálnym a daňovým nákladom.

To im umožnilo dosiahnuť dôležité postavenie v niektorých kľúčových odvetviach, napríklad v automobilovom priemysle. Dnes ich však globalizácia núti neustále optimalizovať svoje náklady, aby boli aj naďalej schopné konkurovať agresívnym cenovým politikám prichádzajúcim nielen z Európy. Ako však optimalizovať tak, aby sa nezhoršovala kvalita výroby?

Zníženie prevádzkových nákladov

Prvým základným riešením na zníženie prevádzkových nákladov a optimalizáciu konečných cien bez ovplyvnenia kvality sú investície do efektívnosti výroby. Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete, preto sa spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, dcéra Slovenských elektrární, špecializuje na energetické služby a svojim klientom pomáha znižovať aj náklady na energie, ktoré sú pre mnohé priemyselné odvetvia jedny z najväčších nákladových položiek.

Energeticky účinné technológie sú v súčasnosti dostupné v rôznych oblastiach, či už je to osvetlenie, vykurovanie a chladenie v budovách a priemysle, využitie odpadového tepla, modernizácia a zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu, alebo implementácia obnoviteľných zdrojov, ktorá je zatiaľ na Slovensku obmedzená z legislatívnych dôvodov.

Prečo spoločnosti nevyužívajú potenciál energetických úspor a znižujú tým svoju konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť svojho biznisu?

Počas našej dlhoročnej praxe sa nám poradilo identifikovať hlavné bariéry pri realizácii opatrení energetickej účinnosti:

  • Chýbajúce know-how – prevádzkovatelia sa sústreďujú na svoje súčasné systémy a nemajú čas ani motiváciu hľadať alternatívne a efektívnejšie riešenia.
  • Vnútorné rozpočtové procesy – proces schvaľovania investícií sa zameriava na znižovanie CAPEX-ov namiesto vyhodnocovania TCO (celkových nákladov).
  • Proces obstarávania – nedostatok skúseností s obstarávaním tých najefektívnejších technológií so zameraním na prevádzkové náklady a udržateľnosť.
  • Objednávateľ nevie, či sa mu investícia vráti. Dodávateľ negarantuje úsporu – mnoho dodávateľov technológií sa zameriava na spoľahlivosť svojich systémov, ale nie na návratnosť investícií klienta. To znamená, že celkové náklady na vlastníctvo nového riešenia neumožňujú optimálnu návratnosť investícií – reálne dosiahnuté úspory verzus investičné náklady nie sú dosť zaujímavé a najmä nie sú zaručené.

Energetické služby s garantovanou úsporou

Ako prekonať spomenuté bariéry? Odpoveďou sú energetické služby s garantovanou úsporou. Dodávateľ navrhuje spoločnostiam najúčinnejšie riešenie znižovania prevádzkových nákladov a investuje len do takých technológií, ktoré prinášajú najrýchlejšiu návratnosť. Čo však radikálne mení pohľad klienta na túto problematiku, je, že navrhované úspory sú zmluvne garantované. Dodávateľ je preto nútený udržiavať CAPEX čo najnižšie a zároveň čo najviac znižovať náklady na OPEX, aby sa dosiahla najvyššia návratnosť investícií.

„Úspory sú zmluvne garantované. Ak sa teda takéto úspory nedosiahnu, dodávateľovi hrozia sankcie. Medzi ďalšie výhody patrí, že ak klient nemá počiatočný kapitál na navrhnutý projekt, dodávateľ ho celý financuje. Výsledkom pre klienta je nová optimalizovaná efektívna technológia, negatívny cash flow a zmluvne garantované úspory.“

Andrea Pancotti
manažér pre predaj a energetické služby

Efektívna technológia je široko dostupná a možno ju zakúpiť na trhu od mnohých dodávateľov. Často sa však stáva, že nákup lacnej technológie nie je najlepšou voľbou a po niekoľkých rokoch musí byť zmodernizovaná, čoho následkami sú strata finančných zdrojov a času a v prípadne výrobných prevádzok aj pozastavenie výroby. „Energetické služby s garantovanou úsporou ponechávajú operačné riziko na dodávateľovi, ktorý musí garantovať dosiahnuté úspory počas celého trvania zmluvy. Preto si treba vybrať skúseného dodávateľa, ktorý vie vybrať spoľahlivých technologických partnerov poskytujúcich požadovanú úroveň kvality najmä pri navrhovaní účinných monitorovacích a regulačných IT systémov, ktoré plne nahrádzajú ľudský faktor pri riadení nového systému,” dodáva Andrea Pancotti.

 

Zrealizované projekty

 

Kinex znížil náklady o 92 % vďaka energetickej efektívnosti

V projekte energetickej efektívnosti vo výrobnom závode KinexBearings v Kysuckom Novom Meste bolo základnou motiváciou zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladenia a vyrábať si ho svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92 % pôvodných nákladov (44 389 € ročne). Sekundárnym javom, ktorý spoločnosť Kinex zaznamenala, je výrazné zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti.

Kúpele Ružbachy efektívne využili prírodné bohatstvo

V projekte energetickej efektívnosti bola využitá odpadová geotermálna energia na vykurovanie a prípravu teplej vody v objektoch kúpeľov Švajčiarske domy, Balneoterapia a Grand Hotel Strand. Zužitkováva sa v ňom potenciál termálnych vôd, ktoré predstavujú jedno z bohatstiev Slovenska. Ide o profesionálne riešenie, ktorého výsledkom sú okrem energetických úspor aj udržateľnosť s vysokou mierou automatizácie. Projekt sa spláca z úspor a celkové prevádzkové náklady sú nižšie. Vďaka realizácii projektu energetickej efektívnosti ušetria v kúpeľoch až 80 % nákladov na nákup plynu.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top